Apgabaltiesa septembrī no jauna skatīs uzņēmuma strīdu ar VID par PVN atskaitīšanu

Galvenā > Aktuāla informācija > Apgabaltiesa septembrī no jauna skatīs uzņēmuma strīdu ar VID par PVN atskaitīšanu

Rīga, 17.jūn., LETA. Administratīvā apgabaltiesa 24.septembrī atklātā tiesas sēdē skatīs SIA "Forvards V" strīdu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par tiesībām atskaitīt priekšnodokli, aģentūru LETA informēja apgabaltiesā. Šī lieta apgabaltiesā nonāca atkārtoti.

Kā ziņots, Augstākās tiesas (AT) Senāts atcēla apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts uzņēmuma pieteikums par VID lēmuma atcelšanu. AT Senāts secināja, ka VID, liedzot nodokļu maksātājam atskaitīt priekšnodokli, nevar apstāties pie konstatējuma, ka darījuma partneris faktiski darījumu nevarēja veikt resursu vai fiktīvā rakstura dēļ.

Atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai, lai liegtu pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, nodokļu administrācijai ir jāpierāda, ka rēķina saņēmējs - šajā gadījumā pieteicējs SIA "Forvards V" - zināja vai tam būtu vajadzējis zināt, ka minētais darījums ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa krāpšanu.

Senāta ieskatā rēķina saņēmēja novērtējums ir izšķirošs, lai atzītu, ka priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības liegtas pamatoti darījumā, kas faktiski noticis, bet ne ar rēķinā norādīto personu.

Ņemot vērā, ka apelācijas instances tiesa minētos apstākļus nav vērtējusi, Senāts Administratīvās apgabaltiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai tai pašā tiesā.

Senāta spriedumā norādīts: "Nodokļu maksātājam ir tiesības paļauties uz darījuma likumību, t.i., ka darījums ar trešo personu nav daļa no pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas. Valsts var noteikt saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka nodokļu maksātājs nesaskaras ar krāpšanu vai nepiedalās tajā. Latvijā šādi pasākumi aptver nodokļu maksātāja pienākumu pārliecināties, vai darījuma partneris ir reģistrēts attiecīgajos valsts reģistros un nav izslēgts no tiem, kā arī to, vai preču pavaddokumentu formas izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests. Likumi neprasa nodokļu maksātājam pārliecināties, vai darījuma partneris patiešām atrodas juridiskajā adresē, vai darījuma partnerim pieder preces, ko tas pārdod, vai tas izmanto paša transportu apliekamo darījumu veikšanai vai iznomā to, vai darījuma partneris ir izpildījis savus nodokļa maksātāja pienākumus utt."

Izskatāmajā lietā VID bija veicis pārbaudi par darījumiem starp diviem nodokļu maksātājiem. Lietā nav strīda par to, ka gan pieteicēja SIA "Forvards V", gan darījuma partnere formāli atbilst likuma priekšnoteikumiem. VID lēmumā nav apšaubījis, ka preces ir tikušas saņemtas, bet ir apšaubījis to, ka preces ir saņemtas no nodokļu rēķinos norādītās personas. VID ir apstrīdējis nodokļu rēķinu ticamību satura ziņā, jo iestādei ir šaubas, vai uzņēmums, kura vārdā ir izrakstīti rēķini, varēja piegādāt preces.

Ar VID 2007.gada 8.oktobra lēmumu pieteicējai nomaksai budžetā noteikti 85 167 lati, no tiem pievienotās vērtības nodoklis 42 583 lati un soda nauda 42 583 lati.

Uzņēmums Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu, lūdzot VID lēmumu atcelt. Pieteikumā norādīts, ka uzņēmums, atskaitot priekšnodokli, ir ievērojis likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" prasības.

Kā Administratīvā rajona tiesa, tā arī Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu par VID lēmuma atcelšanu noraidīja. Kasācijas sūdzību par tai nelabvēlīgo apelācijas instances tiesas spriedumu iesniedza SIA "Fovards V".

Senāts konstatējot, ka VID ierobežo nodokļu maksātāja pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības un, ņemot vērā, ka Senāta tiesvedībā atrodas vairākas lietas ar līdzīgiem apstākļiem kā izskatāmajā lietā, 2011.gada novembrī nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus. Eiropas Savienības tiesa šogad 28.februārī izdeva motivētu rīkojumu, un Senāts šī gada martā tiesvedību lietā atjaunoja.

autors Zelma Strupka, LETA